Regulamin Sklepu Internetowego boltonelectric.pl

z dnia 18.11.2020 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym boltonelectric/sklep prowadzony jest przez BOLTON ELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000710732, REGON: 369037589, NIP: 9452215985; e-mail: biuro@boltonelectric.pl ; telefon: + 48 531 988 473
  • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorcó
  • Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.
  • Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • w wersji desktop: komputer z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową taką jak: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera. Przeglądarki powinny być zaktualizowane do ich najnowszych dostępnych wersji.
   • w wersji mobilnej: smartfon lub tablet z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową taką jak: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera. Przeglądarki powinny być zaktualizowane do ich najnowszych dostępnych wersji.
  • Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą wyrażenia (wyrazy i zwroty, niezależnie od rodzaju i liczby, w jakiej zostały użyte) mają następujące znaczenie:
   • Dostawa Towaru – umowa zlecenia usług transportu w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.
   • Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   • Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający przesłanie do Sprzedawcy zapytania m. in. na temat Produktu.
   • Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatnoś
   • Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   • Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   • Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę lub w jego imieniu.
   • Prawo Autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
   • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   • Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym https://boltonelectric.pl/sklep , za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedają
   • Sprzedawca lub Usługodawca – BOLTON ELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000710732, REGON: 369037589, NIP 9452215985; e-mail: biuro@boltonelectric.pl ; telefon: + 48 531 988 473;
   • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Elektronicznych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   • Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę.
   • Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   • Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
   • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  • Korzystanie z Usług Elektronicznych oraz innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne, chyba że Regulamin lub stosowny komunikat na stronie Sklepu Internetowego wskazuje inaczej.
  • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia, Newsletter.
   • Formularz Kontaktowy – usługa umożliwiająca zadawanie pytań dotyczących Produktów Sprzedawcy, funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz dokonywanie innych czynności określonych niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po wypełnieniu Formularza Kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” oraz kliknięciu umieszonego pod Formularzem Kontaktowym pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę imienia i nazwiska (lub pseudonimu), adresu poczty elektronicznej, tematu wiadomości oraz treści zapytania. Usługa świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   • Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imi i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatnoś W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   • Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez: (1) podanie przez Usługobiorcę w zakładce „Newsletter” dostępnej na stronie boltonelectric.pl/sklep , w przeznaczonym do tego polu adresu poczty elektronicznej, na który Usługodawca ma przesyłać kolejne edycje Newslettera, wysłanie zgłoszenia zapisu na Newsletter za pomocą przycisku akcji, potwierdzenie zgłoszenia zapisu poprzez przesłany przez Usługodawcę link aktywujący albo (2) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia oraz kliknięcie w link aktywujący przesłany na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@boltonelectric.pl lub poprzez kliknięcie w znajdujący się w końcowej części Newslettera link o treści: “Jeśli nie chcesz dostawać od nas wiadomości tego typu, możesz zrezygnować z subskrypcji klikając w ten link”, co spowoduje przeniesienie na stronę internetową gdzie Usługobiorca niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie wykonania wypisania z listy subskrybentów Usługi Elektronicznej Newsletter.
  • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do Sklepu Internetowego jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią̨ tego Sklepu Internetowego są Usługobiorca zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu.
  • Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres: ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@boltonelectric.pl lub za pomocą Formularza Kontaktowego.
   • Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złoż
   • Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę ma charakter bezterminowy. Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać z Usługodawcą umowę o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego, wypowiadając ją pisemnie na adres: ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@boltonelectric.pl.
   • Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usł

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto, tj. zawiera podatki w tym podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaż
 • Ceny Produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do już zawartych Umów Sprzedaż
 • Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.  2.2.2 Regulaminu, na zasadach określonych w punktach 3.4.2 do 3.4.4.
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail „Potwierdzenie zamówienia”. W/w wiadomość e-mail zawierająca „Potwierdzenie zamówienia” nie oznacza akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Wskazana wiadomość oznacza wyłącznie, że Sprzedawca otrzymał Zamówienie Klienta. W momencie, w którym Sprzedawca przetworzy zamówienie i przygotuje je do wysyłki, prześle do Klienta wiadomość e-mail „Wysłane”, która stanowić będzie potwierdzenie, iż Sprzedawca zaakceptował Zamówienie Klienta.
  • Akceptacja zamówienia Klienta przez Sprzedawcę jest jego decyzją. Sprzedawca chcąc się upewnić, że wybrany przez Klienta produkt jest dostępny, nie będzie akceptował zamówienia Klienta do momentu, w którym przygotuje go do wysył W przypadku, w którym w momencie przygotowywania zamówienia do wysyłki w magazynie okaże się, że wybrany przez Klienta produkt jest już niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności usunięcia tej pozycji z Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia czy Klient wyraża zgodę na zrealizowanie Zamówienia w pozostałym zakresie czy też chce anulować je w całości. W przypadku braku decyzji Klienta o realizacji Zamówienia w pozostałym zakresie lub jego anulacji w terminie 14 dni od daty poinformowania go o braku towaru na magazynie, Sprzedawca może w całości anulować Zamówienie Klienta. Sprzedawca zwróci niezwłocznie część płatności odpowiadającą anulowanej części Zamówienia lub całą płatność w przypadku anulowania całości Zamówienia.
  • W chwili wysłania przez Sprzedawcę i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail „Wysłane”, dochodzi do zawarcia między Sprzedawcą, a Klientem Umowy Sprzedaż Wraz z Potwierdzeniem wysyłki Klient otrzyma treść niniejszego Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży, który stanowi wzór Umowy. Klient może zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – 93 1020 4900 0000 8002 3317 8735 prowadzony przez PKO BP
   • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Tpay.com lub innym pośrednikiem, z którym Spółka ma  podpisaną umowę – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego
  • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay.com. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
   • com – Krajowy Integrator Płatności S.A.. z siedzibą w Poznaniu, św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 412357, NIP: 7773061579.
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaż

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
  • Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej
  • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaż
  • W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z dostawy poza granicami kraju, Klient powinien nawiązać ze Sprzedawcą kontakt w celu indywidualnego ustalenia szczegółów oraz wyceny kosztów ewentualnej dostawy zagranicznej.
  • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłka kurierska, odbiór osobisty.
  • Termin dostawy Produktu do Klienta uzależniony jest od czasu wysyłki Produktu przez Sprzedawcę, o którym informuje status dostępności Produktu wyświetlony w opisie każdego Produktu.
  • Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia nie podano krótszego terminu, termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie do 14 dni Roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Klient. Klient w pełni obejmie produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Zasady reklamacji i zwrotów”.
  • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@boltonelectric.pl  lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Kontakt.
  • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złoż Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  • W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Bociana 4A/49, 31-231 Krakó W takim przypadku Sprzedawca prześle do Klienta etykietę zwrotu, która będzie uprawniała go do przesłania przesyłki do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy bez ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Klienta. Sprzedawca nie będzie akceptował i odbierał przesyłek przesłanych do niego przez Klienta w opcji za pobraniem. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  • Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5. Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2019, poz. 1668), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaż Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipa 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej. (Dz.U. z 2017, poz. 1356). Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1668), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są m.in. pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktó Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: BOLTON ELECTRIC sp. z o.o. ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@boltonelectric.pl .
  • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/ D20140827Lj.pdf) oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Zasady reklamacji i zwrotów”. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowią
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześ
  • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upł Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
   • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się̨ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego ś
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
  • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
  • Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  • Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta niebędącego konsumentem, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamó W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
  • W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaż
  • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesył
  • W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoź
  • W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oś
  • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłą
  • W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oś
  • Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaż Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
  • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usł

 

 1. PRAWA AUTORSKIE
  • Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Sklepowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyraż
  • Sklep Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawno-autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Sklepu Internetowego oraz opublikowanych w nim treści za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Sklepu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
  • Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Sprzedawca/Usługodawca informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
   • Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego jest BOLTON ELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce
   • Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: rodo@boltonelectric.pl.
   • Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
   • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
    • 6 pkt.1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
    • 6 pkt.1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
    • 6 pkt.1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   • Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
   • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 11.1.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
   • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
   • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
   • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
   • Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
   • Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię

 

 1. PRZERWY TECHNICZNE
  • Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Sklepu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą, możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Sklepu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
  • Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunię
  • Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi, mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Sklepu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
  • Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacunkową długość trwania planowanej przerwy.
  • Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za szkody wyrządzone działaniem Sklepu Internetowego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  • Zmiana Regulaminu:
   • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw albo zmiany danych Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców oraz Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaż
  • Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.) informuje, co następuje:
   • Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbieraniu zużytego sprzę
   • Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w wyżej wymienionym przypadku należy zgłaszać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@boltonelectric.pl, lecz nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu nowego sprzętu u Sprzedawcy. Zużyty sprzęt powinien być kompletny i odpowiednio przygotowany do wysyłki, w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
  • W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy.
Menu